Säännöt

Pohjois-Espoon Ponsi ry säännöt

(Rekisteröity PRH:ssa 28.08.2014)

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Pohjois-Espoon Ponsi ry.

Seuran kotipaikka on Espoo.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen, erityisesti jalkapallon ja salibandyn, harrastusta toiminta-alueellaan.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaat- teet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla:

• kilpailutoimintaa, harraste- ja muuta liikuntaa;

• harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;

• sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;

• julkaisu-, tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä

• mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja -asusteita.

Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitse- musliikettä ja harjoittaa muuta ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituk- sen toteuttamiseen.

Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden ke- hittämistä.

4 § Seuran jäsenyydet

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:hyn sekä Suomen Salibandyliitto

ry:hyn, joista näissä säännöissä käytetään yhdessä nimitystä lajiliitot. Seura voi johtokunnan päätöksellä liittyä jäseneksi muihin urheilu- tai liikuntajärjestöihin.

Seura noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä, kun- niajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Seuran perhejäseneksi voi johtokunta hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa sa- massa taloudessa asuvan henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajä- senen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Seuran johtokunnan on pidettävä luetteloa seuran jäsenistä. Luetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi, yhteystiedot ja kotipaikka.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut- ta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuo- den loppuun asti.

Seuran johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt eräänty- neen jäsenmaksunsa maksamatta kuuden (6) kuukauden ajaksi.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

• laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai muuten ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan;

• toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti;

• toimii törkeästi vastoin urheilun reilun pelin periaatteita, tai

• on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut

seuraa.

Erottamispäätös tulee voimaan heti. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia ta- kaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangais- tuksista lajiliittojen säännöissä tai määräyksissä mainituilla tavoilla.

8 § Jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten, perhejäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

9 § Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seu- ran johtokunta (15 §).

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkem- man ajan määrää johtokunta.

Kokouskutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vii- meistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta joko seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokous- ta.

11 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksessa

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

2. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto ja toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jaääntenlaskijaa

2. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

5. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus sääntöjen 8 §:n mukaisesti

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden puheenjohtajat

10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on ilmoittamansa asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoi- tettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Seuran kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannatusjä- senellä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Jos erääntyneen jäsenmaksun maksaminen on laiminlyöty vähintään 30 päivän ajan, ei jäsen saa käyttää äänioikeuttaan seuran kokouksessa.

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, joka samalla toimii seuran hallituk- sena. Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheen- johtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuudesta yhdeksään (6 - 9) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei ole erityisiä syitä toimia toisin.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1. Edustaa seuraa

2. Johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran

sääntöjen noudattamista

3. Kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

4. Panna toimeen seuran kokouksen päätökset

5. Laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi

ja talousarvioksi

6. Vahvistaa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin

7. Ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät

8. Valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

10. Pitää jäsenluetteloa, hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

16 § Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toi- minnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja johtokunnan hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa.

Johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

17 § Tilivuosi ja tilintarkastus

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajal- le viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

18 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hy- väksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) ää- nestyksessä annetuista äänistä.

21 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta- alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

22 § Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.